เปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform แพลตฟอร์มกลางซื้อ-ขาย กรีนคาร์บอน

เปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform  แพลตฟอร์มกลางซื้อ-ขาย กรีนคาร์บอน

เปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform เป็นแพลทฟอร์มหลักของประเทศสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงมีการจัดตั้ง RE100 Thailand Club เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนพลังเดิมที่ก่อมลภาวะให้กับโลก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาตลาดคาร์บอนภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนไทย”  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นสักขีพยาน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมในพิธี

162615767530

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการกิจกรรมต่างๆ และที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกซึ่งมีมากกว่า 10,000 รายดำเนินโครงการ

เพื่อลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานสะอาดหรือการใช้พลังงานทางเลือก ถือเป็นส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นไปตามตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงปารีส

การร่วมกันผลักดันให้เกิดตลาดคาร์บอนภายในประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญ ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น โดย Thailand Carbon Credit Exchange Platform ที่ ส.อ.ท.พัฒนาขึ้นจะใช้เป็นแพลทฟอร์มหลักของประเทศ สำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ยังได้มีการจัดตั้ง RE100 Thailand Club ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม ทั้งฝั่ง Demand และ Supply เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต และ พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy (RE) เพื่อตอบโจทย์ของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ ยังกำหนดเรื่องการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนมาเป็นหัวข้อในการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจขององค์กรและบริษัทต่างๆ ด้วย

162615765387

ในช่วงเริ่มต้นผู้ร่วมสนใจเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง RE100 Thailand Club ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย, มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมแล้วมากกว่า 500 บริษัท/องค์กร (รวมบริษัทในเครือ)

การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net zero emission) สร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศต่อไป