กต. ไขข้อข้องใจออก COE ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ ไม่ตามเป้า

กต. ไขข้อข้องใจออก COE ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ ไม่ตามเป้า

โฆษก กต. เผย ต่างชาติยื่นขอเอกสาร COE ร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ 12,359 ราย แต่บางคนคุณสมบัติ เอกสารไม่ครบ ขณะนี้อนุมัติ COE แล้ว 5,652 ราย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า จำนวนผู้เดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในวันแรกมีจำนวนต่ำกว่าเป้า เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry-COE) ให้นักท่องเที่ยวที่ยื่น เพราะต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษาว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้เตรียมการให้สามารถออก COE อย่างรวดเร็วที่สุดแล้ว

“ผู้เดินทางที่ขอรับ COE หลายรายมีคุณสมบัติและเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงไม่สามารถพิจารณาอนุมัติออก COE ให้ได้” โฆษก กต. ระบุ 

ทั้งนี้ ผู้เดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่พำนักใน 68 ประเทศ/พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งกำหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน กรณีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย จะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลา 21 วันข้างต้น) และจะต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือเดินทาง 

2. บัตรโดยสารเครื่องบิน

3. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19 

4. หลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ และค่าตรวจโควิด-19 

5. ผลการตรวจโควิด RT-PRC เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

6. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (Certificate of Vaccination) ซึ่งมีข้อมูลละเอียด และมีความหลากหลาย จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยแพทย์ของกรมควบคุมโรคด้วย

นายธานี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนขอ COE ภายใต้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก แล้ว 12,359 ราย และ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติออก COE สำหรับผู้เดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แล้วทั้งสิ้น 5,652 ราย ขณะที่มีผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 594 รายและรอยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมอีก 6,110 ราย ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม มีผู้เดินทางเข้าภูเก็ตภายใต้โครงการนี้แล้วทั้งสิ้น 2,244 ราย

เมื่อถามว่า มีรายงานชาวต่างชาติจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมหลังเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว นายธานี กล่าวว่า ผู้เดินทางเข้าภูเก็ตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 3 ครั้ง หรือจำนวนครั้งตามระยะเวลาที่พำนัก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 รักษาภูเก็ตให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่คนท้องถิ่นและผู้เดินทางเข้าภูเก็ตด้วย