สั่งปิด 'ตลาดสายหยุด' ชั่วคราว หลังพบผู้ติดโควิด 3 ราย แจ้งคนทั้งตลาดรายงานตัว

สั่งปิด 'ตลาดสายหยุด' ชั่วคราว หลังพบผู้ติดโควิด 3 ราย แจ้งคนทั้งตลาดรายงานตัว

พ่อเมืองกาญจน์ สั่งปิด “ตลาดสายหยุด” หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 รายรวด พร้อมแจ้งพรุ่งนี้คนทั้งตลาดรายงานตัวด่วน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3283/2564 เรื่อง ปิดตลาดสายหยุด เป็นการชั่วคราว

โดยระบุว่า ด้วยปรากฏสถานการณ์ว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงพบผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ในพื้นที่ เพื่อมิให้มีการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 ปิดตลาดสายหยุด ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

ข้อ 2 ให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตลาดสายหยุด ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยทันที

ข้อ 3 ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคน รายงานตัว ณ จุดคัดกรองโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาขุนแผน ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 4 ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่ตลาดสายหยุด ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564