กทม.ประกาศคลายล็อก 'โครงการก่อสร้าง' บางประเภท มีผลวันนี้

กทม.ประกาศคลายล็อก 'โครงการก่อสร้าง' บางประเภท มีผลวันนี้

"อัศวิน" ลงนามประกาศ กทม.ฉบับ 35 คลายล็อก "โครงการก่อสร้าง" บางประเภท มีผลวันนี้เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 35 ผ่อนคลายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประโยชน์ด้านสาธารณสุข มีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

1.การก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท

1.โครงการก่อสร้าง ซึ่งหากหยุดก่อสร้างในทันทีหรือการดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูนปิดล้อม หรือการก่อสร้างอื่น ๆ

2.การก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว ซึ่งการหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดำเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน หรือแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้น

3.การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบร์ริเออร์กั้นช่องการจราจร หรือแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร

4.การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

2.อนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เฉพาะกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานประเภทก่อสร้างจากสถานที่พักชั่วคราว ทั้งการเคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัดหรือภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยซน์ในการควบคุม
โรคโควิด - 19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย หรือการฉีดวัคซีนนี้ กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่สร้างข้ามเขตจังหวัดจะต้องได้รับการอนุญาตจากจังหวัดป

3.ให้ผู้ประกอบการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง หรือเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีตามข้อ 2 ยื่นขออนุญาตต่อสำนักการโยธา รุงเทพมหานคร และสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในกรณีตามข้อ 2 ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเขตซึ่งสถานที่พักอาศัยชั่วคราวตั้งอยู่ โดยแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

4.ให้บรรดาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ได้อนุญาตให้ดำเนินการเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือป้องกัน
ความเสียหายแก่สาธารณะ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ถือว่าเป็นการอนุญาตตามประกาศฉบับนี้

ผู้ฝ่าผืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 
วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

162555157560

162555158431