'สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์' ทุ่ม182 ล้าน ซื้อหุ้น 'บล.ฟินันเซีย ไซรัส' 5%

'สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์' ทุ่ม182 ล้าน ซื้อหุ้น 'บล.ฟินันเซีย ไซรัส' 5%

"สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์" ซื้อหุ้น บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำนวน 29.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.021% ที่ราคาหุ้นละ 6.25 บาท  มูลค่า 182.50 ล้านบาท จากเดิมไม่เคยถือหุ้น

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ ซื้อหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)หรือ FSS เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 จำนวน 29.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.021% ที่ราคาหุ้นละ 6.25 บาท มูลค่า182.50 ล้านบาท 

จากเดิมที่ไม่เคยถือหุ้นมาก่อน ทำให้ภายหลังการซื้อหุ้นครั้งนี้ถือหุ้นเป็น จำนวน 29.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.021%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มี.ค. 2564)จำนวนหุ้น%

1.FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 หุ้น หรือคิดเป็น 29.29%

 2.MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC67,383,222 หุ้น หรือคิดเป็น 11.59%

3.ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)58,140,302 หุ้น หรือคิดเป็น 10.00%

4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด51,412,073 หุ้น หรือคิดเป็น 8.84%

5.KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.44,511,860 หุ้น หรือคิดเป็น 7.66%

6.นาง สุพร วัธนเวคิน16,071,944 หุ้น หรือคิดเป็น 2.76%

7.นาย อนุชา สิหนาทกถากุล15,418,599 หุ้น หรือคิดเป็น 2.65%

8.นาง ศิริพร ศาตวินท์ 6,080,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.05%

9.นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์5,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.95%

10.นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์4,050,021 หุ้น หรือคิดเป็น 0.70๔