เช็คด่วน! สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ติดเชื้อโควิด 44 คน เร่งตรวจอีก 127 คน

เช็คด่วน! สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ติดเชื้อโควิด 44 คน เร่งตรวจอีก 127 คน

อัพเดท ปลัด พม. เผย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ติดเชื้อโควิด 44 คน เร่งตรวจอีก 127 คน

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยวานนี้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และพบผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น

พบว่าข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อ 44 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กในความอุปการะ 33 คนและเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 11 คน ซึ่งขณะนี้ เด็กและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจคัดกรองเด็กในความอุปการะที่เหลืออีก 127 คน จากทั้งหมด 167 คน ในวันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจคัดกรองไปแล้ว 40 คน

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้วางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มในสถานสงเคราะห์ฯ โดยงดการเข้า-ออกสถานสงเคราะห์ฯ ของเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก และให้กักตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง 14 วัน นับตั้งแต่วันพบเชื้อ

นางพัชรี กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวง พม. โดย ดย. ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะโดยตรง มีการฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสถานเป็นประจำ

ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกสถานสงเคราะห์ มีจุดตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ถึงแม้กระทรวง พม. จะมีมาตรการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาทำกิจกรรมและบริจาค สิ่งของ แต่ยังมีผู้นำเชื้อมาแพร่ระบาด

ทั้งนี้ จะมีการเข้มงวดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อปิดช่องทางให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับในสถานรองรับอื่นๆของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. อย่างเข้มงวด