‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น”อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาส “วันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย” ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายซอรัน มีลาโนวิช

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย

กรุงซาเกร็บ

   

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐโครเอเชีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศของเรา            ทั้งสอง จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนงอกงามสืบไป

                        

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว