สภาฯ เปิดผลวิเคราะห์งบฯ65 ชี้ 'นโยบายเฉพาะกิจ' สร้างภาระการเงิน '3.6แสนล้าน' ตั้งงบชดเชย4ปี

สภาฯ เปิดผลวิเคราะห์งบฯ65 ชี้ 'นโยบายเฉพาะกิจ' สร้างภาระการเงิน '3.6แสนล้าน' ตั้งงบชดเชย4ปี

เปิดผลวิเคราะห์งบฯ65  ของ สภาฯ ห่วงภาระหนี้ กระทบเสถียรภาพการคลังระยะยาว ชี้ นโยบายรัฐฉพาะกิจ สร้างภาระทางงบประมาณรวม 3.6 แสนล้านบาท ต้องตั้งงบชดเชย ยาว4ปี ตั้งงบผูกผันรวม 1.1ล้านล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ10ปี

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงบประมาณของรัฐสภา( PBO-Parliament budget office)  จัดทำ รายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เพื่อเสนอให้ส.ส. และส.ว. รวมถึงคณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ65 
      โดยมีสาระของการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ได้แก่
      1. งบประมาณปี 2565 มีตัวเลขคาดการการจัดเก็บรายได้ สุทธิ ที่ 2.4ล้านล้านบาท และวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 7 แสนล้านบาท  ข้อสังเกตสำคัญ คือ การกู้เงินเพื่อชดเชยดุลงบประมาณ ที่ 7 แสนล้านบาท เต็มกรอบวงเงินที่กฎหมายอนุญาตให้กู้เงินได้ ดังนั้นหากมีปรากฎการณ์ เหมือนปี 2563 ที่มีรายจ่ายยสูงกว่ารายได้ จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถกู้เงินชดเชยได้อีก และต้องหาแหล่งเงินจากช่องทางอื่น  และทำอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้แนวทางการหารายได้ ต้องทำนอกเหนือจากเก็บภาษี อาทิ รายได้จากทรัพย์สินไม่หมุนเวียนล ทำแผนลดค่าใช้จ่ายประจำปีให้เหมาะสม, การร่วมทุนกับเอกชนในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่
      2.การจัดทำงบประมาณแม้อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ  แต่พบว่า รัฐบาลมีภาระทางการเงินที่ค้างชำระแก่สถาบันการเงิน สะสมรวม 862,792.1 ล้านบาท คิดเป็น 27.8%  แม้จะอยู่ในกรอบกฎหมาย หากไม่ตั้งงบประมาณชดเชยตามกำหนดจะทำให้มียอดสะสมสูงขึ้นและะกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังระยะยาวได้
162219099650

      3. พบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีจำนวนมาก ซึ่งกังวลต่อผลกระทบต่อภาระทางการคลัง และเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังภาครัฐ เมื่อพิจารณางบผูกพันงบประมาณข้ามปี เฉพาะรายการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี  2565 พบว่ามีจำนวนรวม 108,421.2 ล้านบาท   ซึ่งไม่รวมเงินนอกงบประมาณ และเมื่อรวมภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2565 ที่มียอดรวม 995,718.3 ล้านบาท  จะมีวงเงินภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีรวมทั้งสิ้น 1,104,139.5 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 90.4% ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงสุดในรอบ10ปี
      “สำหรับกระทรวงที่มีภาระะผูกพันงบประมาณข้ามปีรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 65 สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 3.49 หมื่นล้านบาท, 2.กระทรวงคมนาคม วงเงิน 1.48 หมื่นล้านบาท, 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท, 4. กระทรวงกลาโหม วงเงิน 1.07 หมื่นล้านบาท และ 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 7,573 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อพิจารณากระทรวงที่มีวงเงินซึ่งที่เป็นภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีรวมทั้งหมด คือ กระทรวงคมนาคม มียอดรวมทั้งสิ้น 3.13 แสนล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย ยยอดรวม 1.44 แสนล้านบาท และกระทรวงกลาโหม ยอดรวม 1.40 ล้านบาท” 
162219099662
      4. ภาระของงบประมาณที่เกิดจากการดำเนินโครงการของรัฐบาล ที่มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินการตามนโยบายของรัฐ อาทิ โครงการปรระกันภัยข้าวนาปี, โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก รับผิดชอบโดยธนาคาารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  จากการติดตามพบว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใช้เงินทุนของหน่วยงานสำรองจ่าย และจัดทำคำของบประมาณเพื่อชดเชย พบว่าในปีงบประมาณ 2565  การทำโครงการตามนโยบายรัฐบาลสร้างภาระทางงบประมาณ ทำให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดชย ตั้งแต่ปี 2565 - 2568 รวม 3.61 แสนล้านบาท  โดยในปี 2565 มีการตั้งวงเงินเพื่อชดเชยเงินค้างจ่าย รวม 8 หมื่นล้านบาท
      5.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  โดยงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการยอดรวม 3.28 ล้านล้านล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1.55 ล้านล้านบาท  คงเหลือ 1.7 ล้านบาท  
      ซึ่งมีการเบิกจ่ายของกระทรวงที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงกลาโหม  มีงบ 2.14 แสนล้านบาท เบิกจ่ายไป 8.1หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1.33 แสนล้านบาท, กระทรวงการคลัง มีงบ 2.68 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 1.56 แสนล้านบาท คงเหลือ 1.11 แสนล้านบาท, กระทรวงคมนาคม มีงบ 1.89 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 5หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1.39 แสนล้านบาท,  กระทรวงพาณิชย์ มีงบ 6,825 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,736 ล้านบาท คงเหลือ 4,089 ล้านบาท
162219119424
          กระทรวงสาธารณสุข มีงบ 1.45 แสนล้านบาท  เบิกจ่าย 6.6หมื่นล้านบาท คงเหลือ 7.9 หมื่นล้านบาท , กระทรวงมหาดไทย มีงบ 3.34 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 1.62 แสนล้านบาท คงเหลือ 1.72 แสนล้านบาท, งบกลาง มีงบ 6.14แสนล้านบาท เบิกจ่าย 2.43 แสนล้านบาท คงเหลือ 3.70 แสนล้านบาท, หน่วยงานรัฐสภา  มีงบ 9,606 ล้านบาท เบิกจ่าย3,463 ล้านบาท คงเหลือ 6,142 ล้านบาท เป็นต้น.
162219119414