โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ศ.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์' อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ศ.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์' อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์" อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อีกวาระหนึ่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวินิจฉัยเสนอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้มีมติรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมและเห็นสมควรเสนอขอให้นําความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

162216062281