เปิดหนังสือ! ผู้ประสานงาน 'ซิโนฟาร์ม' ยื่นขายวัคซีน 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' 20 ล้านโดส

เปิดหนังสือ! ผู้ประสานงาน 'ซิโนฟาร์ม' ยื่นขายวัคซีน 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' 20 ล้านโดส

เปิดหนังสือ! ผู้ประสานงาน "ซิโนฟาร์ม" ยื่นขายวัคซีน "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" 20 ล้านโดส อ้างพยายามติดต่อ "ประยุทธ์-อนุทิน" 1 เดือน เข้าไม่ถึง

ภายหลังจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ประกาศเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานสามารถทำการนำเข้า-จำหน่าย วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข้ามาเป็น "วัคซีนทางเลือก" ให้กับประเทศไทยเป็น วัคซีนตัวที่ 5 เร็วๆ นี้นั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด เปิดเผยหนังสือเรื่อง การเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อ "ซิโนฟาร์ม" จากบริษัท TELLUS AGROTECH PRIVATE LIMITED จำนวน 20 ล้านโดส ถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ความว่า

ตามที่ CHINA NATIONAL PHAMACEUTICAL GROUP CO., LTD. (SINOPHARM) ผู้ผลิตวัคซึนต้านโควิด-19 SARS-COV-2 (Vero Cell), Inactivated 0.5 ml ยี่ห้อ SINOPHARM และ CHINA NATIONAL BIOTEC GROUP CO, LTD. (CNBG) ได้แต่งตั้งให้ ASIAHEALTH SERVICES LIMITED และ BLUE STONE BIO PTE. LTD. (ซึ่งเป็นบริษัทในเครื่อ ASIA HEALTH SERVICES LIMITED) เป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวในภูมิภาคเอเซียแต่เพียงผู้เดียวตามลำตับ และ BLUE STONE BIO PTE. LTD. ได้มอบหมายให้ TELLUS AGROTECH PTE. LTD. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและเสนอขายวัคชื่นต้านโควิด-19 SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivated 0.5 ml ยี่ห้อ SINOPHARM จำนวน 20,000,000 โดส ให้แก่รัฐบาลไทย โดยวัคซีนยี่ห้อและจำนวนดังกล่าวนั้น สามารถเริ่มดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมกันนี้นั้น

บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้เตียวในประเทศไทยของ TELLUS AGROTECH PTE. LTD. ได้รับการประสานงานให้ดำเนินการติดต่อนำวัคชีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อและจำนวนดังกล่าว มานำเสนอโดยตรงต่อรัฐบาลไทยโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายอื่นใด ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้นั้น ตรงกับเจตนารมของบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัตที่มีความประสงค์ในการสนับสนุนรัฐบาลด้านการจัดหาและจัดซื้อวัดซีนต้านโควิด-19 ในภาวะเร่งด่วนนี้

ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัท ฯ จะพยายามดำเนินการติดต่อกับท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่บริษัทฯก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสารพร้อมนำเสนอวัคซีนยี่ห้อ และจำนวนดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับทราบประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านทางราซกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง. ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุถึงหน้าที่และอำนาจในการจัดหา ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ทางบริษัทฯเห็นว่า วัคซีนต้านโควิด-19 SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivated 0.5 ml ยี่ห้อ SINOPHARM จำนวน 20,000,000 โดส ซึ่งถูกจัดสรรไว้สำหรับราชอาณาจักรไทยนั้น ยังสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กล่าวมาข้างตัน และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ

บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด จึงขอนำส่งหนังสือฉบับนี้ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของ TELLUS AGROTECH ผู้ได้รับมอบหมายจาก SINOPHARM และ CNBG เพื่อชี้แจงและประสานงานในการนำเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ดังที่กล่าวมานี้ และเพื่อเป็นการเสนอพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนฯ ยี่ห้อและจำนวนดังกล่าว โดยรายละเอียดราคา เงื่อนไขการจัดซื้อ การจัดส่ง และขั้นตอนการดำเนินการสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้น ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ทางบริษัทฯ ได้เข้าพบท่านหรือคณะทำงานที่ท่านได้มอบหมาย เพื่อที่จะหารือในรายละเอียดต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 17479191 และ 06 2939 7414

เปิดหนังสือ! ผู้ประสานงาน 'ซิโนฟาร์ม' ยื่นขายวัคซีน 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' 20 ล้านโดส

เปิดหนังสือ! ผู้ประสานงาน 'ซิโนฟาร์ม' ยื่นขายวัคซีน 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' 20 ล้านโดส