เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันสำปะหลัง’ งวดที่ 7

เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันสำปะหลัง’ งวดที่ 7

เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 7

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ... ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 7) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มติที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 7) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 7) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วัoที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.40 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาทกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 7 คือ กิโลกรัมละ 0.10 บาท

ประกาศ  วันที่ 27 พฤษภาคม ..2564

162210600975

ที่มา : กรมการค้าภายใน