ทส.เสริมทัพ ผู้นำยุคใหม่หัวใจสีเขียว ติวเข้ม หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 8

ทส.เสริมทัพ ผู้นำยุคใหม่หัวใจสีเขียว ติวเข้ม หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 8

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมทัพ ผู้นำยุคใหม่หัวใจสีเขียว ติวเข้ม หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 8

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส. 8) เสริมศักยภาพผู้นำสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal” ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันสถานการณ์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนแนะนำให้ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ ซึ่งทุกคนได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด – 19 และการปรับตัวภายใต้วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal มาแล้ว


ทั้งนี้ เชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้จะได้เห็นมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นจากทั่วโลก เช่น มาตรการกีดกันทางการค้า ที่อาจมีเงื่อนไขของการต้องใช้พลังงานสะอาด คำนึงถึง Carbon Credit ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญและได้มีนโยบาย รวมทั้งแนวทางมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทย เช่น มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด Bio Circular Green Economy เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนและลูกหลานของเราในอนาคต

ดังนั้น การศึกษาอบรมหลักสูตร ปธส. นอกจากจะเป็นการสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว จึงยังเป็นการผลักดันองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย เนื่องจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบนหลักการของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม รับผิดชอบ มีนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำหนดและดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1621666769100


ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) มาแล้ว 7 รุ่น จำนวนกว่า 450 คน โดยครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 8 ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และเอกชน รวม 74 คน

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 กลุ่มวิชา

ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร กลุ่มวิชาที่ 2 กระแสโลกและแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


และกลุ่มวิชาที่ 5 การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ ซึ่งการดำเนินงานด้านวิชาการนี้ ได้รับความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์อย่างสูงด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มาช่วยดูแลเนื้อหาด้านวิชาการและบริหารจัดการหลักสูตร