นัดสวดมนต์ 'รัตนสูตร' ไล่โควิดทั่วประเทศ วันนี้ 5 โมงเย็น ตามมติ 'มหาเถรสมาคม'

นัดสวดมนต์ 'รัตนสูตร' ไล่โควิดทั่วประเทศ วันนี้ 5 โมงเย็น ตามมติ 'มหาเถรสมาคม'

สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บท "รัตนสูตร" เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย นัดสวดมนต์ไล่โควิดทั่วประเทศ วันนี้ 5 โมงเย็น ตามมติมหาเถรสมาคม

จากกรณี มติมหาเถรสมาคม ที่พิเศษ 4/2564 เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ 0006/3410 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แจ้งว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ กอปรกับรัฐบาลได้ประกาศ ข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  

สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  เปิดบทสวด ‘รัตนสูตร’ พระพุทธเจ้าประกาศใช้ปัดเป่าภัยโรคระบาด

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  โดยให้วัดดำเนินการ ดังนี้

1.1 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กำหนดให้วัดที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย

- วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

- วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1.2 ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่าง ๆ ที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย

- เขตปกครองหนกลาง ณ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- เขตปกครองหนเหนือ ณ วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- เขตปกครองหนตะวันออก ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- เขตปกครองหนใต้ ณ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1.3 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

1.4 วัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

2. หลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3. การจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด ต้องนั่งห่างกันประมาณไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือบทรตนสูตร ตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด จำนวน 10,000 เล่ม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ที่มา - มหาเถรสมาคม