โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 'ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 'ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์'

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ “ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  โปรดเกล้าฯ พระราชเครื่องราชฯ ‘พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์’ และอีก 46 คน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก แก่ ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161719603946