ทองคำ กรัมละ 1,690.37 บาท เซอร์คอน เมตริกตันละ 26,860.00 บาท

ทองคำ กรัมละ 1,690.37 บาท เซอร์คอน เมตริกตันละ 26,860.00	บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 31  มีนาคม 2564

  •                  ประกาศราคาแร่

                                                             (บาท / หน่วย)

1.ทองคำ                                    กรัมละ            1,690.37

2.เซอร์คอน                                 เมตริกตันละ    26,860.00

3.ฟลูออไรต์                                เมตริกตันละ      5,780.00

4.ฟลูออไรต์ทางเคมี                      เมตริกตันละ    22,660.00

5.โลหะทองแดง                           เมตริกตันละ   241,370.00

6.โพแทช                                   เมตริกตันละ       8,130.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 31 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

161718525648