กกต.เปิด 3 ความผิดพบมากสุดเลือกตั้งเทศบาล

กกต.เปิด 3 ความผิดพบมากสุดเลือกตั้งเทศบาล

กกต.เปิดเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลรวม 392 เรื่อง พบ 3 ฐานความผิดมากสุด หลอกลวง-เสนอให้-ผลประโยชน์ทางอ้อม  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง โดยเป็นเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 267 เรื่อง การเลือกตั้งเทศบาลเมือง จำนวน 101 เรื่อง และการเลือกตั้งเทศบาลนคร 24 เรื่อง 

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิด โดยพบมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1.หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด ตามมาตรา 65 (5) จำนวน 130 เรื่อง

2.ฐานความผิดจัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จำนวน 102 เรื่อง

และ 3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ตามมาตรา 65 (2) จำนวน 43 เรื่อง