'ครม.'มีมติตั้งศูนย์ฝึกฯสังกัด 'สอบสวนกลาง'เน้นภารกิจถวายความปลอดภัย-อาชญากรรม-จนท.รัฐทุจริต

'ครม.'มีมติตั้งศูนย์ฝึกฯสังกัด 'สอบสวนกลาง'เน้นภารกิจถวายความปลอดภัย-อาชญากรรม-จนท.รัฐทุจริต

"ไตรศุลี" เผย "ครม." มีมติ ตั้งศูนย์ฝึกอบรม สังกัด "สอบสวนกลาง" เน้น ทักษะภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญ ต้านก่อการร้าย สืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จนท.รัฐทุจริต

..ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมครม. ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสาระสำคัญคือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว แก้ไขการแบ่งส่วนราชการภายในกองบังคับการอำนวยการ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเรื่องนี้จะส่งผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีค่าใช้จ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษประมาณ 2,283,600 บาทต่อปี

สำหรับรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฯ มีดังนี้คือ การกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายฝึกอบรม  ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิทยบริการ กำหนดให้ศูนย์ฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ

โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในภารกิจถวายความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญ การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้านและอาชญากรรมองค์กรและทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันปราบปราม และการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปรามทางน้ำการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงและทางพิเศษ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่นเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่า สภาพการณ์ปัจจุบันพบว่า ปัญหาอาชญากรรมมีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการกระทำความผิด ดังนั้นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง จึงมีความจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธีต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีระเบียบ วินัย และความประพฤติที่ดี แต่เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังไม่มีหน่วยงานภายในที่รับผิดขอบในการจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจโดยตรง และขาดการจัดการที่ดีในการฝึกอบรมจึงเสนอให้ตั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยยุบฝ่ายอำนวยการ10 ในกองบังคับการอำนวยการ สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และปรับโอนภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมของกองกำกับการ 6 มารวมกับศูนย์ฝึกอบรม