NWR ลงนามก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง มูลค่าโครงการ 1.15 หมื่นลบ.

NWR ลงนามก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง มูลค่าโครงการ 1.15 หมื่นลบ.

"เนาวรัตน์พัฒนาการ" แจ้งร่วมลงนามก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ผ่านกลุ่มกิจการร่วมค้า "ซีเอเอ็น" มูลค่าโครงการรวม 1.15 หมื่นล้านบาท

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 "กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น หรือ CAN JOINT VENTURE" ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (CSCEC) 2. บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด (AS) และ 3. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าจ้าง)

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร - บ้านโพ

ลักษณะงานประกอบด้วยงานประเภทต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร งานก่อสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า และงานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

มูลค่าโครงการ 11,525 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของ CSCEC 40% มูลค่า 4,610 พันล้านบาท สัดส่วนของ AS 30% มูลค่า 3,457 พันล้านบาท และ NWR 30% 3,457 พันล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน