ดีบุก เมตริกตันละ 808,420.00 บาท ตะกั่ว เมตริกตันละ 59,300.00 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 808,420.00 บาท ตะกั่ว เมตริกตันละ	59,300.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 26  มีนาคม 2564

  •         ประกาศราคาแร่  

(บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                เมตริกตันละ       808,420.00

2.ตะกั่ว                               เมตริกตันละ         59,300.00

3.สังกะสี                             เมตริกตันละ         85,790.00

4.ทองคำ                             กรัมละ                 1,736.71

5.เงิน                                 กรัมละ                      24.66

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 26 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

161675239437