เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 19-23 เม.ย.นี้

เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 19-23 เม.ย.นี้

กกพ.ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์ เคาะไทม์ไลน์เปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า 19-23 เม.ย.2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล 15 ก.ค. 2564 พร้อมกำหนด COD วันที่ 12 พ.ย.2567

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) ปี 2564 อย่างเป็นทางการแล้ว

โดยโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกิน 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ(พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 3 เมกะวัตต์

สำหรับผู้ที่สนใจยื่นขอผลิตไฟฟ้าโครงการดังกล่าว จะต้องตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย(กฟภ.และกฟน.) และนำหนังสือการแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ที่แสดงว่าสามารถเชื่อมโยงของสายส่งไฟฟ้าอย่างน้อย 1 สายป้อน(Feeder) แต่ไม่เกิน 2 สายป้อน พร้อมกับคำเสนอขอขายไฟฟ้า ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายต้องไม่เกินศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้

161649697182

รวมถึง ต้องระบุขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า และปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการเสนอขายไม่เกินกว่าศักยภาพที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อได้ พร้อมทั้งระบุปริมาณไฟฟ้าเสนอขายที่ยินยอมให้พิจารณาปรับลด กรณีมีข้อจำกัดของศักยภาพระบบไฟฟ้า

ทั้งนี้ กรอบดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน กำหนดให้การไฟฟ้าผ่านจำหน่ายออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าภายในเดือน มี.ค.นี้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำขอและเอกสารต่างๆ ภายในเดือน มี.ค.นี้

161649702614

หลังจากนั้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ระหว่าง 19-23 เม.ย.2564 ,ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 และผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาการประมูลแข่งขันด้านราคาในวันที่ 14 ก.ค. 2564 และสำนักงาน กกพ. จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ก.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หรือ ในวันที่ 22 ก.ค.2564 และจะลงนาม PPA ภายใน 120 วัน นับจากประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ ภายในวันที่ 12 พ.ย.2564 โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ภายในวันที่ 12 พ.ย.2567