เตรียมตัวสอบ 'TCAS' 64 อย่างไร? ให้ฉลุย

เตรียมตัวสอบ 'TCAS' 64 อย่างไร? ให้ฉลุย

หลังจาก "ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)" ได้ออกแถลงการณ์ประกาศชัดเจน ว่าจะ ไม่เลื่อนสอบ "TCAS" 64 ตามข้อเรียกร้องของ “Dek64”

วันนี้ (8 มี.ค.2564) “กรุงเทพธุรกิจ” ขอส่งมอบกำลังใจให้น้องๆ พร้อมเคล็ดลับ “การเตรียมตัวสอบ” ที่จะถึงในเดือนมี.ค.2564 นี้ แต่ก่อนอื่น!! การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ "TCAS"  ต้องใช้ “คะแนนสอบ” ในหลายส่วนมาคิดคำนวณคะแนน ซึ่งแต่ละการสอบจะมีสัดส่วนคะแนนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

โดยประเภท “คะแนนสอบ” ที่ “นักเรียน ชั้น ม.6” ควรมีเก็บไว้ มีดังนี้

GPAX คือ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ ม.4-ม.6 ซึ่งค่าน้ำหนักจะอยู่ที่ 10-20% คะแนนส่วนนี้ไม่ต้องมีการสอบ O-NET การสอบวัดความรู้ในรายวิชาหลัก 5 รายวิชา นำมาใช้คำนวณคะแนนสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย มีค่าน้ำหนักคิดเป็น 30% “GAT/PAT โดย “GATข้อสอบใช้วัดความถนัดทั่วไป ส่วน “PAT ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ แต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของคะแนนที่ใช้ยื่น ตั้งแต่ 10-50% “วิชาสามัญ” ข้อสอบกลางมี 9 วิชา ที่จะสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น ต้องมีคะแนน “วิชาเฉพาะ” สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา เช่น การสอบ “กสพท” รวมถึงการสอบความถนัดวิชาเฉพาะทางศิลปะ วิชาเฉพาะทางดนตรี เป็นต้น โดยทางมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร จะเป็นผู้จัดสอบเอง สอบวันที่ 6-10 เม.ย.2564 และ “การวัดความสามารถทางภาษา” ส่วนใหญ่การสอบทางภาษา มักใช้ยื่นเข้าคณะ-สาขา ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

  • คะแนนที่ "Dex64" ขอให้ "เลื่อนสอบ"

คะแนนที่น้องๆ จะต้องสอบในเดือนมี.ค.นี้ และเรียกร้องให้ "เลื่อนสอบ" คือ O-NET การสอบวัดความรู้ในรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จะสอบในวันที่ 27-28 มี.ค.2564

คะแนน “GAT/PAT  ซึ่ง “PAT มีตั้งแต่ “PAT1 -PAT 7คือ “PAT1” ความถนัดทางคณิตศาสตร์ “PAT 2” ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ “PAT 3” ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4”ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5” ความถนัดทางวิชาชีพครู  PAT 6” ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 7”ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบได้ 1 ภาษา) ประกอบด้วย  PAT 7.1”ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2”ภาษาเยอรมัน  PAT 7.3”ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4” ภาษาจีน  PAT 7.5” ภาษาอาหรับPAT 7.6” ภาษาบาลี และ PAT 7.7” ภาษาเกาหลี สอบวันที่ 20-23 มี.ค. 2564

 “วิชาสามัญ” ข้อสอบกลาง ที่จะสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย จัดสอบโดย สทศ. โดยวิชาที่เปิดสอบ มีจำนวนทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา  และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา แต่สามารถเลือกสอบได้สูงสุด 7 วิชา สอบวัน 3-4 เม.ย. 2564

  • วางแผนเตรียมตัวสอบ "TCAS64"

ดังนั้น น้องๆ ที่จะยื่นสมัคร TCAS จะต้องสอบเข้าในรายวิชาต่างๆ เพื่อนำคะแนนไปใช้ใน “การเตรียมตัวสอบ” เริ่มแรก “ต้องหาตัวเองให้เจอ” ซึ่งรู้ก่อนว่าตัวเองอยากสอบเข้าสาขา คณะ มหาวิทยาลัยอะไร ต้องมีความชัดเจนในตัวเอง และค้าหาข้อมูลของคณะ มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยอาจจะไป Open house ไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ สอบถามข้อมูลจากคณาจารย์ รุ่นพี่ในคณะนั้นๆ เป็นต้น

เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองอยากเข้าอะไร? ต้อง “ศึกษารายวิชาสาขา/คณะที่ตนเองจะสอบเข้า” แต่ละคณะมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดสัดส่วนรายวิชาที่สอบเข้าแตกต่างกัน น้องๆ ต้องวางแผนการอ่าน ฝึกฝนทำโจทย์แต่ละรายวิชา เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองต้องติวเข้มวิชาไหน ให้ความสำคัญกับวิชาไหน

ที่สำคัญ ต้อง “จัดตารางอ่านหนังสือ ฝึกฝนทำโจทย์” ยิ่งจัดตารางอ่านหนังสือ ฝึกฝนทำโจทย์ได้มาก น้องๆ จะได้เข้าใจเนื้อหา รายวิชาที่ตนเองจะไปสอบ  สรุปเนื้อหา รายวิชาให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย หรืออาจจะอัดเสียง เปิดฟังรายวิชาต่างๆ เป็นการทบทวนไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น น้องๆ อาจจะไปเข้าร่วมติวกับโครงการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ ได้เทคนิคในการทำโจทย์ ข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากเตรียมตัวสอบ เติมความรู้ให้แก่สมองแล้ว ต้อง “เตรียมพร้อมใจ” อย่ากดดันตัวเองมากเกินไป เพราะในปัจจุบันมีสาขา คณะ มหาวิทยาลัยให้เลือกจำนวนมาก ที่จะเปิดรับน้องๆ ให้ได้มีที่นั่งเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และหากมีปัญหาควรจะปรึกษาคนใกล้ชิด อย่าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจารย์ เพื่อน เป็นต้น