โยกย้ายข้าราชการ 'นายอำเภอ' ทั่วประเทศ 136 ราย

โยกย้ายข้าราชการ 'นายอำเภอ' ทั่วประเทศ 136 ราย

"กระทรวงมหาดไทย" มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง "นายอำเภอ" 136 ราย มีผลวันที่ 8 มีนาคม 2564

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง และแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 8 มีนาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 520/ 2564 ระบุ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการ ของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจในความตามมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อ 14 และข้อ 28 ของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545 ใจความโดยละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ กรมการปกครอง

161465732735

161465734099

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

รายชื่อนายอำเภอจากต้นสังกัดเดิม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในอ.เมือง อาทิ

  • 1.นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) จาก อ.พนมทนวน จ.กาญจนบุรี ย้ายไป อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • 2.นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ย้ายไป อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • 3.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ย้ายไป อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
  • 4.นายยุทธนา โพธิวิหค นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายไป อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • 5. นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ย้ายไป อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
  • 6.นายพิรุณ วิมลอักษร นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ย้ายไป อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • 7.นายดลภาค เนตรใส นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ย้ายไป อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  • 8.นายปิยะ ปิจนํา นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ย้ายไป อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • 9.นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ย้ายไป อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • 10.นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายไป อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์