รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยืนยัน 'ตลาดกลางกุ้ง' เปิดค้าขาย 1 มี.ค.นี้

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยืนยัน 'ตลาดกลางกุ้ง' เปิดค้าขาย 1 มี.ค.นี้

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยืนยัน "ตลาดกลางกุ้ง" เปิดค้าขายตามปกติอีกครั้ง 1 มี.ค.นี้ คุมเข้มมาตรการป้องกัน "โควิด-19" หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พร้อมประเมินเป็นระยะๆ

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูความพร้อมของตลาดกลางกุ้งอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 28 ก.พ. 64 เพื่อปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย และยังเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะเปิดค้าขายตามปกติอีกครั้งในวันที่ 1 มี.ค. 64

นายธีรพัฒน์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมถือได้ว่าทางตลาดกลางกุ้งมีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่โดยรอบได้ดีขึ้นมาก เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงเห็นสมควรว่าตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร แต่เดิมเคยมีคำสั่งห้ามซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดกลางกุ้งตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63 ถึง 28 ก.พ. 64 นั้น มาขณะนี้เมื่อทางเจ้าของแพกุ้งแพปลา และผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ได้ร่วมกันปรับปรุงตลาดกลางกุ้งตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครแล้วนั้น ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ จะมีคำสั่งให้ตลาดกลางกุ้งกลับมาค้าขายได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลภายนอกจังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับความปลอดภัยของตลาดกลางกุ้ง แล้วกลับเข้ามาซื้อขายกันเหมือนอย่างที่ผ่านมา

สำหรับในตลาดกลางกุ้ง ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของตลาด กับ ส่วนของที่พักอาศัย โดยในส่วนพื้นที่ของตลาดมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองทุกคนที่เข้าไปใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล-แผงค้า-โต๊ะและที่นั่งยืนสำหรับการซื้อสินค้าและชำระเงินอย่างน้อย 1-2 เมตร มีที่ล้างมือมีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาด-บริเวณที่ให้บริการแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดประจำตลาด และบริการเป็นช่วงเวลาการจัดสภาพแวดล้อมในตลาด ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละคน เป็นต้น ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่ให้บริการในตลาดโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานในตลาดกลางกุ้ง เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันทีต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน และหลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรกลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร การแสดงป้ายราคาสินค้ามีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาดต้องสวมถุงมือยาง-ผ้ายางกันเปื้อน-รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งและใช้คีมคีบด้ามยาวคีบขยะและใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ส่วนทางด้านผู้ซื้อผู้บริโภค สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วและลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด ขณะที่มาตรการเสริมเพื่อการป้องกันคือ มีระบบการสั่งซื้อและระบบการชำระเงินออนไลน์ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 และมีมาตรการลดปริมาณขยะและลดการสัมผัส ส่วนที่พักอาศัย ก็จะต้องเช่าพักอาศัยกันอย่างไม่แออัด มีการรื้อถอนสิ่งต่อเติมที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดอันตราย และการออกมาตรการบังคับใช้ตามหลักสุขอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ นายธีรพัฒน์ ยังได้ลงพื้นที่เดินตลาดมหาชัยและตลาดทางรถไฟมหาชัย โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูความสะอาดเรียบร้อยของตลาดทั้ง 2 แห่งอีกด้วย