'วราวุธ' ลงพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหาที่ดินยืดเยื้อกว่า 30 ปี

'วราวุธ' ลงพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหาที่ดินยืดเยื้อกว่า 30 ปี

ชาวระนอง เฮ! "วราวุธ" ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี มอบ "กรมทะเล" เร่งรัดเสนอ ครม.

กรณีการช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน จำนวนหลายพันคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง รวม 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 484 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้รับอนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้และขณะนี้ใบอนุญาตหมดอายุนานแล้ว ทำให้ไม่สามารถต่ออายุการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน โดยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และจังหวัดระนองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งคณะทำงานได้เสนอแนวทางดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) ส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. และมอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง ว่า วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ตนได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มามอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ในพื้นที่ 12 ชุมชน 6 จังหวัด เนื้อที่รวมกว่า 87 ไร่ พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหามากว่า 30 ปี รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการจัดที่ดินจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานร่วม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

161423827077

โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง เห็นควร ให้ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) ท้องที่ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิม จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการจัดที่ดินให้ความเห็นชอบแล้ว ตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด ติดตาม ประสานการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในส่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมทช. เป็นผู้รับผิดชอบ และหากจำเป็นต้องประสานหน่วยงานอื่น ตนได้ย้ำให้เร่งปฏิบัติโดยทันที

161423829230

สุดท้ายตนอยากให้พี่น้องประชาชนทั้ง 900 ครัวเรือน มั่นใจว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง เราไม่เคย นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนยังมั่นใจเสมอมาว่า หากเราสามารถสร้างสมดุลระหว่าง การใช้ประโยชน์และการสงวนรักษา “คนสามารถอยู่กับป่าได้” ซึ่งที่ผ่านมา พวกเราร่วมมือช่วยกันได้อย่างจริงจังและเข้มแข็งทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ไร่ ซึ่งตนก็จะพยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้งานด้านการอนุรักษ์ผืนป่าไม่ว่าจะเป็น ป่าบกหรือป่าชายเลน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้ผืนป่าประเทศไทยสมบูรณ์และคงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน สืบไป

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรม ทช. ได้กำหนดแผนจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดระนองใน 5 อำเภอ 52 ชุมชน เนื้อที่ 1,114 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกว่า 1,835 ครัวเรือน 5,909 คน โดยปัจจุบันออกใบอนุญาตแล้ว 8 ชุมชน เนื้อที่ 105 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรแล้ว 457 ครัวเรือน 1,566 คน สำหรับการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชุมชนเมืองระนองกว่า 900 ครัวเรือน กรมทช. ได้เร่งรัดดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

161423835057

ซึ่งปัจจุบัน กรมทช. ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจำนวน 3. แปลง เนื้อที่ 484. ไร่ เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ(บางส่วน)ดังกล่าวเพื่อมอบให้กรมธนารักษ์รับไปบริหารจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

161423831722

อย่างไรก็ตาม ตนได้ประสานหารือกับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งมอบพื้นที่ที่ได้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ(บางส่วน)ให้กรมธนารักษ์ซึ่งนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่าหลังจากได้รับมอบพื้นที่นี้แล้ว กรมธนารักษ์จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชาที่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เดิม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ต่อไป ซึ่งตนคาดว่าจะสามารถพัฒนาสาธารณูปโภค สร้างความเจริญ ด้านสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้และให้พี่น้องประชาชนชุมชนเมืองระนอง มีความสุข ตลอดไป