'วิษณุ' เรียกเคลียร์ปม นิคมฯจะนะ 1 มี.ค.นี้

'วิษณุ' เรียกเคลียร์ปม นิคมฯจะนะ 1 มี.ค.นี้

นิคมฯจะนะ ยังจบไม่ลง “วิษณุ” เรียกประชุมอีกรอบ 1 มี.ค.นี้ ศอ.บต. มึน "ธรรมนัส" ดึง สศช.มาเอี่ยว ชี้โครงการนี้เอกชนลงทุนเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องผ่านการศึกษาของ สศช. เผยเร่งทำความเข้าใจพื้นที่ควบคู่ทำ EHIA

แหล่งข่าวจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องโครงการขยายผลเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตหลังจากที่มีประเด็นว่ารัฐบาลให้ชะลอโครงการออกไปก่อน ว่าในเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปจะต้องรอการประชุมร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ 1 มี.ค.นี้ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมจะเรียกประชุมเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล 

สำหรับประเด็นที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ บอกว่า โครงการนี้อาจจะต้องยกเลิกไปนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่เรื่องของการศึกษาเพราะโครงการนี้ไม่ได้ผ่านการจัดทำความเห็นและประเมินโครงการจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นั้นทาง ศอบต.มองว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากโครงการนี้เป็นการลงทุนโดยภาคเอกชน ภาครัฐเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก ให้เกิดการลงทุนไม่ใช่โครงการการลงทุนของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ สศช.จะต้องให้ความเห็นหรือวิเคราะห์โครงการอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ศอบต.มีความคืบหน้าตามลำดับและอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) อยู่ด้วยซึ่ง ศอบต.จะได้มีการนำประเด็นเหล่านี้ไปรายงานในที่ประชุมที่มีนายวิษณุเป็นประธานได้รับทราบด้วย 

161416444193

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ความเป็นมาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะมีที่มาตั้งแต่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ของรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2559 ที่ต้องการเปลี่ยน 3 พื้นที่ ได้แก่ อ.เบตง จ.ยะลา, อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ ด้วยการตั้งเป้าว่าจะขยายรายได้และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้มีการประเมินการลงทุนไว้ประมาณ 6 แสนล้านบาท

เมื่อปี 2562 ครม.ก็อนุมัติให้ อ.จะนะ จ.สงขลา กลายมาเป็นพื้นที่แห่งที่ 4 ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะนะในเวลาต่อมาโดยมีเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จะนะภายใต้การขยายพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการต่อต้านโครงการจากคนในพื้นที่และมีการมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อคัดค้านโครงการ

นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส เจรจากับผู้ชุมนุมและเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการฯโดยก่อนหน้านี้ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องชะลอโครงการไปก่อนนั้นเนื่องจาก ครม.มีมติว่าการขยายพื้นที่เมืองต้นแบบฯไปยังอ.จะนะ จ.สงขลา ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามที่ ศอ.บต.เสนอนั้น ครม.ได้มอบมหาให้ ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สศช. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

161416445567

ก่อนหน้านี้นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า โครงการนี้ต้องชี้แจงว่าไม่ได้มาจากการเสนอโครงการและให้ สศช.มีส่วนร่วมในการทำโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่เป็นการทำโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้เสนอและศึกษาโครงการมาตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อการดำเนินโครงการในระยะหนึ่งและพบปัญหาในการดำเนินงานรัฐบาลได้ให้สศช.เข้าไปช่วยอธิบายชี้แจงการทำโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการนิคมฯจะนะให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้ฟังว่าควรมีการดำเนินการอย่างไร ซึ่ง สศช.ได้ให้ข้อมูลว่าโครงการในลักษณะนี้ต้องมีการศึกษาและออกแบบโครงการอย่างรอบครอบ

รวมทั้งต้องมีการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ประชาชนอย่างรอบด้านสำหรับการออกแบบและกำหนดพื้นที่กับลักษณะอุตสาหกรรมที่จะไปตั้งในพื้นที่ที่สอดคล้องกับศักยภาพถึงจะสามารถกำหนดลักษณะของโมเดลของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เหมาะสมได้ว่าควรจะเป็นอุตสาหกรรมใด