สศค. เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนก.พ.64 เริ่มปรับตัวดีขึ้น

สศค. เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนก.พ.64 เริ่มปรับตัวดีขึ้น

สศค. เผยดัชนี RSI เดือนก.พ.64 แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังโควิด-19 ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า

“ดัชนี RSI เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลยังชะลอตัว”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 58.3

แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย ยางยืด ยางรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 58.0

แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 56.9

แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบมีปัจจัยสนับสนุนจากกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ 56.0

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นโดยพลิกกลับมาขยายตัวได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายส่งผลให้ความต้องการสินค้าและการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคเกษตร นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐช่วยเพิ่มอุปสงค์

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 55.1

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในอนาคตที่มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวของพืชผักและผลไม้ต่างๆ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาล ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการด้านสินเชื่อผ่านธนาคารต่างๆ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่ที่ 53.0

แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นโดยพลิกกลับมาขยายตัวได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเริ่มมีคำสั่งซื้อมากขึ้น อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 47.0

แสดงถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้น

161415809381