‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม

บันดาร์เสรีเบกาวัน

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความ ปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของบรูไนดารุสซาลาม

หม่อมฉันตระหนักถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันใกล้ชิดและเข้มแข็ง ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูน ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว