ข่าวดี! ครม.เคาะร่างกฎกระทรวง เปิดทางเช่าซื้อ โอนที่ดินทำกิน 'กรมชลประทาน'

ข่าวดี! ครม.เคาะร่างกฎกระทรวง เปิดทางเช่าซื้อ โอนที่ดินทำกิน 'กรมชลประทาน'

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ทั้งการให้เช่าซื้อหรือโอนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทาน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ประชาชนใช้ทำเกษตรกรรม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 23 ก.พ.2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ว่า ข่าวดีของชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินของตัวเอง หรือว่ามีแต่เล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ วันนี้ (23 ก.พ.2563) คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับแรก เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การให้เช่าซื้อหรือโอนที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทาน เพื่อให้ใช้ในการทำเกษตรกรรม โดยสาระสำคัญ คือ มีการกำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เสนอคณะกรรมการรูปที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณาว่าเขตการจัดรูปที่ดินใด ที่มีที่ดินของกรมชลประทานตั้งอยู่ สมควรจัดที่ดินแปลงนั้นให้เช่าหรือเช่าซื้อเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม และประกาศให้ราษฎรที่ประสงค์จะเช่าซื้อหรือเช่าที่ดินแปลงนั้น มายื่นขอใน 30 วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

พร้อมทั้งได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเช่า ได้แก่ เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตัวเอง หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ กรณีผู้มีสิทธิเช่าซื้อรายใด ถ้าไม่ไปทำสัญญา หรือไม่เข้าไปทำประโยชน์ที่ดินในระยะเวลาที่กำหนด และไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ในกรณีนี้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดตัดสินให้ไม่ให้เข้าไปทำประโยชน์เลยทันที 

ฉบับที่ 2 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน สาระสำคัญคือ จะให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมชลประทาน หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ร่วมกันทำรังวัดปักหมายเลจขที่ดิน และให้เจ้าพนักงานที่ออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้มีรายชื่อตามหลักฐานที่หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินแจ้งมาแล้ว