ธปท.จ่อให้นักลงทุน ยืนยันตัวตน ซื้อตราสารหนี้สิ้นปี64

ธปท.จ่อให้นักลงทุน ยืนยันตัวตน ซื้อตราสารหนี้สิ้นปี64

ธปท. เปิดรับฟังความเห็นผู้ร่วมตลาด หลังเตรียมเปิดให้นักลงทุนแสดงตัวตนในการเข้าไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้ระยะที่ 1 หวังเกาะติดพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อใช้ดูแลระบบการเงิน-อัตราแลกเปลี่ยน คาดออกเกณฑ์ไตรมาสแรกปีนี้ และบังคับใช้สิ้นปี

    ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการเปิดรับฟังความเห็นของผู้ร่วมตลาด ต่อแนวทางการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย สำหรับระยะที่ 1 เนื่องด้วยตลาดตราสารหนี้เป็นแหล่งระดมทุนและช่องทางการออมที่สำคัญ

    อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจการเงินในระดับสูง การติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้ตรงจุดและทันการณ์จึงมีความจำเป็นต่อการทำหน้าที่ดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การดำเนินนโยบายการเงิน และการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธปท.ในระยะต่อไป

    โดยการติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น จากสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของประเทศต่าง รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

    ดังนั้น ธปท.จึงได้เริ่มโครงการดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(...) เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และใช้กำหนดนโยบายได้ตรงจุดทันเหตุการณ์ขึ้น

    โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 จะเริ่มดำเนินการกับนักลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศก่อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย (FX Ecosystem) และจะดำเนินการกับนักลงทุนในประเทศในระยะที่ 2 ต่อไป

      ซึ่งธปท. คาดจะสามารถออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มใช้ในต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตามกฎเกณฑ์ จึงขอรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่ 17 ..2564