ปีติ ชมพระบรมฉายาลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงรับปริญญา มศก.

ปีติ ชมพระบรมฉายาลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงรับปริญญา มศก.

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มศก.วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

160673154984

วันนี้ (30 พ.ย.63) เวลา 11.22 น. ศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเฝ้า ร้องเพลง Santa Lucia เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านศิลปะ และเพลงกลิ่นจันทร์  สื่อความหมายถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้ง บูม เอส ยู ถวายด้วย เนื่องในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มศก.วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

160673154877

160673154767

160673154877_1

160673163763