'พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์' ทรงเป็นประธาน พิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทองพระประธาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองน้ำขุ่น

'พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์' ทรงเป็นประธาน พิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทองพระประธาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองน้ำขุ่น

"พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" โปรดให้ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดหนองน้ำขุ่น

160137667262

วันนี้ ( 29 ก.ย.63) เพจ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.13 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง สักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระวิหาร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานวิหาร พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ จากนั้น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเครื่องมือช่างสำหรับลงรักปิดทององค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร แล้วทรงปิดทองยอดโลกุตระ เป็นปฐมฤกษ์ที่ผนังจิตรกรรม และประทานเครื่องมือช่าง แก่นายช่างไปดำเนินการลอกผิวทององค์พระประธานเป็นปฐมฤกษ์

วัดหนองน้ำขุ่น เป็นวัดในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในปี 2533 เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน พร้อมประทานทุนทรัพย์ เพื่อจัดสร้างวิหารจตุรมุข ต่อมามีพระดำริให้ ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สนองพระคุณแด่บุพการี โดยโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และกลุ่มศิลปินดำเนินการออกแบบ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับนายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ดำเนินงานตามพระดำริ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ประจำวัดแห่งนี้

160137667290

160137667215

โอกาสนี้ ทอดพระเนตร ความคืบหน้าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันมุขด้านที่ประดิษฐานพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระประธาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ พื้นภาพเป็นสีแดง หมายถึง สรวงสวรรค์ การชุมนุมของเหล่าเทวดา ที่สรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงชนะมาร แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเหล่าสรรพสัตว์ได้ปฏิบัติตาม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ ภาพเน้นสีทองตัดเส้นรายละเอียด มีเอกลักษณ์โดดเด่น และบริเวณพื้นที่ห้องโถงตรงกลางวิหาร มีลักษณะภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี มีเรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อ จตุมหาราชิกา เทวภูมิ มีท้าวปกครองสวรรค์ รวม 4 องค์ คอยปกป้องคุ้มครอง ผู้อยู่ใต้ร่มพุทธศาสนา ประกอบด้วย ท้าวธตรฐเทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรูปักษ์ เทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันตก ท้าววิรุฬหก เทวบดี ประทับอยู่ทิศใต้ และท้าวเวสสุวัณ เทวบดี ประทับอยู่ทิศเหนือ ทั้งนี้ การดำเนินงาน ยังเหลือการวาดภาพบนผนังอีก 3 ด้าน เน้นเรื่องราวพุทธประวัติของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธบิดา พุทธมารดา พระประยูรญาติ และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนการบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และพระอัครสาวก ทั้ง 2 พระองค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้

วัดหนองน้ำขุ่น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2531 ปัจจุบัน มีพระมหาสุรชัย วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 10 รูป

160137667241

160137667251