ครม.อนุมัติ 70 ล้าน อัดฉีดเงินให้จนท.ปราบยาเสพติด-เพิ่มสวัสดิการจนท.ประปาส่วนภูมิภาค

ครม.อนุมัติ 70 ล้าน อัดฉีดเงินให้จนท.ปราบยาเสพติด-เพิ่มสวัสดิการจนท.ประปาส่วนภูมิภาค

ครม.อนุมัติ 70 ล้าน อัดฉีดเงินให้เจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติด พร้อมเห็นชอบเพิ่มสวัสดิการพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63   น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 จำนวนไม่เกิน 10,700 อัตรา เฉลี่ยคนละ 6,570 บาท รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด แยกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มแรก คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาค จำนวน 8,025 อัตรา, กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหน่วยงานส่วนกลางจำนวน 1,605 อัตรา และกลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาทั้งจากส่วนกลาง ภูมิภาค และกรณีทุพพลภาพ จำนวนท 1,070 อัตรา

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน 2 ส่วน คือ 

  • ค่าธรรมเนียมแพทย์หรือค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการรักษาในคลินิกพิเศษ หรือคลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลของทางราชการ โดยมีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 300 บาท รวมแล้วไม่เกินปีงบประมาณละ 3,600 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัว กรณีเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม มีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินปีละ 3,600 บาทต่อครอบครัว