‘Forest for Life’ สู่ชุมชนดูแลกล้าไม้แห่งที่ 2

‘Forest for Life’ สู่ชุมชนดูแลกล้าไม้แห่งที่ 2

โครงการ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ซึ่งริเริ่มโดยบริษัทเรียลเอสเตท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตามแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ควบคู่กับการเพิ่มทักษะอาชีพเพาะกล้าไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่

โดยนายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (THE FORESTIAS by MQDC) ได้มอบกล้าไม้จำนวน 144,000 ต้น แก่ชุมชนบ้านอำเภอจำนวน 120 ครอบครัว ในจังหวัดชลบุรี เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นชุมชนที่ 2 ตามแผนงานในเฟสแรก

 ซึ่งโครงการ ‘สร้างป่าสร้างชีวิต’ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนในสถานการณ์โควิด โดย THE FORESTIAS by MQDC ได้จัดสรรงบประมาณให้โครงการนี้จำนวน 25 ล้านบาท แบ่งมอบให้ครอบครัวที่รับกล้าไม้ไปดูแลจำนวน1,000 ครัวเรือน รวมงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท และช่วยซื้อต้นกล้าจากศูนย์เพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายของชาวบ้าน ประมาณ 500 ครัวเรือน รวมค่าขนส่ง รวมเป็นงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท

ในชุมชนที่รับกล้าไม้ไปดูแล จะมีทั้งสิ้น 1,000 ครอบครัว โดยแบ่งงานออกเป็น 2 เฟสคือ ในเฟสแรก จะมีผู้ที่จะได้รับมอบกล้าไม้เพื่อนำไปดูแล 6 แสนต้น จำนวน 500 ครอบครัว ส่วนในเฟสที่ 2  จะมีการมอบกล้าไม้แก่อีก 500 ครอบครัวเพื่อนำกล้าไม้อีก 6 แสนต้น ไปดูแลเช่นเดียวกัน

  159210919647

ตามแผนงาน ชุมชนบ้านอำเภอที่เข้าร่วมในโครงการ จะนำกล้าไม้ไปดูแลอนุบาลให้เติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือนโดยประมาณ โดยทางบริษัทจะมีงบประมาณในการช่วยดูแลต้นไม้ให้ 5,000บาท ต่อครอบครัว ในแต่ละเดือน รวม15,000บาท จากนั้น กล้าไม้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ เช่น กองสาธารณสุข ตำบลนาจอมเทียน สำหรับสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวหรือนำไปร่วมการปลูกป่าในโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบางส่วนจะทำการแจกจ่ายประชาชนทั่วไป หรือมอบให้ชุมชนที่รับต้นกล้าไปดูแลต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายอนุสรณ์ สายนภา ผู้นำชุมชนบ้านอำเภอกล่าวว่า รู้สึกขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันเปิดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการตั้งงบประมาณช่วยเหลือ และยังให้โอกาสเรียนรู้วิธีการดูแลกล้าไม้จากทางกรมป่าไม้ อีกทั้งในส่วนเทศบาลที่ให้การสนับสนุนน้ำ สำหรับการดูแลกล้าไม้ตลอด 3 เดือน ซึ่งชุมชนเห็นว่า จะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในอนาคต เพราะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของชุมชน และยังขยายผลไปยังกิจกรรมของชุมชนในการปลูกป่าโกงกาง สร้างแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อได้ 

ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งหวังเพื่อจุดประกายจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ยังต่อยอดให้ให้ชุมชนนำมาพัฒนาเป็นช่องทางส่งเสริมรายได้ในระยะยาวได้อีกด้วย

 นายคณิน แก้วอินทร์ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network กล่าวเสริมว่า ทางเครือข่ายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นตัวอย่างของการส่งต่อความแบ่งปันและความช่วยเหลือกันภายในชุมชน เพราะนอกจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์ตามการสำรวจของทางมูลนิธิพุทธรักษา ที่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล เพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้ทั่วถึงแล้ว ยังได้เห็นการเสียสละที่ดินส่วนตัวของหัวหน้าชุมชนมาใช้ในประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้คนที่เดือนร้อนในชุมชนที่ไม่มีพื้นที่วางกล้าตามข้อกำหนด สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ ทางชุมชนยังขยายการแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยตัวแทนจิตอาสาหมู่ 4 รับหน้าที่ดูแลแปลงเหล่านี้แทนให้

นอกจากชุมชนสองแห่งข้างต้นนี้แล้ว ทางโครงการยังได้เตรียมขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้ประสานกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)เพื่อดำเนินการจัดหาชุมชนและกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

 สำหรับชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : MQDC – THE FORESTIAS