'ประกันสังคม' เปิดศูนย์ร้องทุกข์ว่างงานโควิด เช็คเอกสาร 4 อย่างต้องยื่น

'ประกันสังคม' เปิดศูนย์ร้องทุกข์ว่างงานโควิด เช็คเอกสาร 4 อย่างต้องยื่น

ความคืบหน้า "ประกันสังคม" เปิดศูนย์รับเรื่องวันนี้ ร้องทุกข์ว่างงานโควิด เช็คเอกสาร 4 อย่างเตรียมไปยื่นสิทธิ์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งวันนี้ 20 พ.ค. 2563 กรณีศูนย์รับเรื่องราวร้อง
จะเปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00 - 18.00 น. ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี

การติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง