ธ.ก.ส.เดินหน้า ‘ประกันภัยข้าวนาปี’ เล็งปักหมุด 45.7ล้านไร่

ธ.ก.ส.เดินหน้า ‘ประกันภัยข้าวนาปี’ เล็งปักหมุด 45.7ล้านไร่

ธ.ก.ส. เดินหน้า "ประกันภัยข้าวนาปี" ปีการผลิต63 เล็งพื้นที่เป้าหมาย 45.7 ล้านไร่  เริ่มวันนี้!

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า   ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการ "ประกันภัยข้าวนาปี" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  สำหรับโครงการ "ประกันภัยข้าวนาปี" ปีการผลิต 2563 มีเป้าหมายส่งเสริมการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ ไม่เกิน 45.7 ล้านไร่ 

  • เงื่อนไขโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

มีทั้งการประกันภัยขั้นพื้นฐาน กรณีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 97 บาท/ไร่ เท่ากันทุกพื้นที่ กรณีเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำ อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 58 บาทต่อไร่ ในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 210 บาทต่อไร่ และในพื้นที่เสี่ยงสูง อัตรา  ค่าเบี้ยประกันภัย 230 บาทต่อไร่  โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 58 บาทต่อไร่

  • กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อปลูกข้าว  ธ.ก.ส.จะจ่ายสมบทค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร 39 บาทต่อไร่ โดยคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ และในกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยกู้และฝากมีผล 1 เม.ย. นี้

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยลูกหนี้กระทบ "โควิด-19"

‘ธ.ก.ส.’ ช่วยเหลืออะไร ‘เกษตรกร’ บ้าง ในปี 2563

158806733869

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรทำประกันภัยส่วนเพิ่ม พื่อเพิ่มความคุ้มครองที่มากขึ้นและสอดคล้องกับสภาวะอากาศของโลกในปัจจุบันที่แปรปรวนอย่างมาก โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยง กรณีพื้นที่เสี่ยงต่ำ ชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 24 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 48 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง ชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 101 บาทต่อไร่ 

ทั้งนี้ การทำประกันภัยส่วนเพิ่มดังกล่าว เกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครอง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มอีกในวงเงิน 240 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 1,500 บาทต่อไร่ และกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด ได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม 120 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 750 บาทต่อไร่ ระยะเวลาขายกรมธรรม์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันสิ้นสุดการขายเป็นรายจังหวัด

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า เกษตรกรที่เป็นผู้เอาประกันภัยต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ อย่างไรก็ตาม การใช้บริการที่สาขาจะดำเนินมาตรการตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 02 555 0555 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.baac.or.th