'ประกันสังคม' จนท.ไม่พอ! ตรวจจ่ายเงินว่างงานโควิด สั่งระดมพล 1,200 รายช่วยด่วน

'ประกันสังคม' จนท.ไม่พอ! ตรวจจ่ายเงินว่างงานโควิด สั่งระดมพล 1,200 รายช่วยด่วน

ผู้ประกันตนเดือดร้อน "ประกันสังคม" ตรวจไม่ไหว จ่ายเงินว่างงานโควิด "หม่อมเต่า" สั่งระดมจนท.กระทรวงแรงงาน 1,200 รายช่วยด่วน

จากการติดตามสถานการณ์การจ่ายสิทธิประโยชน์ การขอรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคม พบว่าติดปัญหากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าชี้แจง 

'ประกันสังคม' จนท.ไม่พอ! ตรวจจ่ายเงินว่างงานโควิด สั่งระดมพล 1,200 รายช่วยด่วน

พบประเด็นปัญหาจึงสั่งการด่วน ออกคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 219/2563 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2563 “แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2563” ให้แต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล กรณีนายจ้างหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวพร้อมรับรองผลการตรวจสอบ และรายงานต่อสำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งคาดการณ์ว่าออกคำสั่งนี้ จะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่วินิจฉัยได้เป็นจำนวนกว่า 1,200 ราย และจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

'ประกันสังคม' จนท.ไม่พอ! ตรวจจ่ายเงินว่างงานโควิด สั่งระดมพล 1,200 รายช่วยด่วน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานได้มาก เนื่องจากกระบวนการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมิใช่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

'ประกันสังคม' จนท.ไม่พอ! ตรวจจ่ายเงินว่างงานโควิด สั่งระดมพล 1,200 รายช่วยด่วน

ดังนั้นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการออกคำสั่งให้มีการร่วมมือกันช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การดำเนินงานเร็วขึ้น