ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วงแก้ไขเพื่อกลับมาเทรดภายใน 1 ปี

ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วงแก้ไขเพื่อกลับมาเทรดภายใน 1 ปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ภายใน 1 ปีหรือ 19 เม.ย.64 และเพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่1(NC ระยะที่ 1)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศให้บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือTSF เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น TSF ได้นำส่งงบการเงินที่ล่าช้าครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่ง TSF จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ภายใน 1 ปีหรือภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยต้องนำส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนดได้อีก 2 งวดติดต่อกัน และรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ หาก TSF ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

ขณะที่เนื่องด้วยงบการเงินประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์จำนวน 422 ล้านบาท และ 606 ล้านบาท ตามลำดับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ TSF เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อ 9 (6) (ง) ที่ระบุว่า งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนอีก 1 เหตุ โดยดำเนินการดังนี้

1. ประกาศให้ TSF เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1)ตั้งแต่วันที่28 เมษายน 2563 โดยคงเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NC (Non-Compliance),2ให้ TSF แจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการหรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว โดยให้บริษัทเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

3.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่28 เมษายน 2563 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NCระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ TSFพร้อมทั้งติดตามการนำเสนอแผนดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของ TSF ต่อไป