เช็ครายชื่อ! 27 โรงพยาบาล เปิดรักษาผู้ป่วยผ่าน 'วิดีโอคอลล์'

เช็ครายชื่อ! 27 โรงพยาบาล เปิดรักษาผู้ป่วยผ่าน 'วิดีโอคอลล์'

ตรวจสอบรายชื่อ "27 โรงพยาบาล" เริ่มให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผ่าน "วิดีโอคอลล์" เพื่อแก้ปัญหาความแออัด และป้องกันโรคโควิด-19

วันนี้ (27 เม.ย.) เฟซบุ๊คเพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ซึ่งกรมการแพทย์ได้นำมาช่วยแก้ปัญหาลดความแออัดในโรงพยาบาล และป้องกันโรคโควิด-19

โดยกรมการแพทย์ได้ปรับรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ เป็นระบบบริการแบบใหม่ หรือ New Normal Medical Services ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทั้งนี้ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้เคยกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวไว้เมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรมการแพทย์ได้ปรับรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการแพร่กระจายเชื้อ เป็นระบบบริการแบบใหม่ (New Normal Medical Services) ที่เป็นทางเลือกในการรับการรักษาต่อไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ได้จัดระบบการรักษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Tele Consult/ Video call) และให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ทุกสิทธิการรักษา นำร่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคทางระบบประสาท กระดูก ที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆ ดำเนินการแล้ว 27 แห่งทั่วประเทศ

ขณะนี้ เริ่มมีผู้รับการรักษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอแล้ว 4,316 คน เฉลี่ย 200 คนต่อวัน และส่งยาทางไปรษณีย์ 6,717 คน เฉลี่ย 313 คนต่อวัน จะขยายบริการให้ครอบคลุมทุกสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งแผนกและกลุ่มโรค เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาระหว่างโรงพยาบาลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย (Personal Health Record) พัฒนาไปสู่ระบบการส่งต่อและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Consult)

ปัจจุบันมี รพ.ให้บริการแล้ว 27 ทั่วประเทศ ได้แก่

1. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2. โรงพยาบาลราชวิถี

3. โรงพยาบาลเลิดสิน

4. โรงพยาบาลสงฆ์

5. สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

6. สถาบันทันตกรรม

7. สถาบันประสาทวิทยา

8. สถาบันพยาธิวิทยา

9. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

10. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

11. สถาบันโรคผิวหนัง

12. สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี

13. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

14. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

15. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

16. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

17. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

18. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

19. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

20. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

21. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา

22. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น

23. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน

24. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี

25. โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง

26. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

27. โรงพยาบาลเวชชารักษ์ จ.ลำปาง

สำหรับการรับบริการ ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังลงทะเบียนห้องตรวจ เพื่อแจ้งความจำนงรักษาทางไกลในการรักษาครั้งต่อไป ซึ่งผู้ป่วยหรือญาติสามารถใช้ Smart phone ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาจากประวัติการรักษาผู้ป่วย หากมีอาการทั่วไปดี ผลการตรวจล่าสุดคงที่ จะนัดวันและเวลาการรักษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอ เพื่อรับการตรวจและปรึกษากับแพทย์ทางไลน์ หรือ Skype และส่งยาให้ทางไปรษณีย์

แต่หากผู้ป่วยรายใดมีอาการแย่ลง หรือเจ็บป่วยรุนแรงฉุกเฉินสามารถรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง