บลจ. เอ็มเอฟซี ลั่นกองตราสารหนี้ระยะสั้นยังน่าลงทุน แนะกองใหม่อายุ6ด.

 บลจ. เอ็มเอฟซี ลั่นกองตราสารหนี้ระยะสั้นยังน่าลงทุน แนะกองใหม่อายุ6ด.

บลจ. เอ็มเอฟซี มั่นใจกองทุนตราสารหนี้น่าลงทุน ชูผลตอบแทนระยะสั้นดีกว่าเงินฝาก ส่งกองทุนใหม่อายุ 6 เดือน ลงทุนตราสารหนี้ในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนเงินฝาก เสนอขายวันนี้ - 29 เม.ย.นี้ ลงทุนขึ้นต่ำ5แสนบาท คาดผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 1.3% ต่อปี

นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการบลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เหมาะสมที่จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

หลังจากที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ... ได้ออกมาตรการที่ช่วยสร้างเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีมาตรการเพิ่มเติมผ่อนผันกองทุนตราสารหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนตราสารหนี้มีแนวโน้มและสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจึงเป็นโอกาสที่ดีแก่นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน และต้องการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากในประเทศ

นอกจากนี้ธนาคารกลางหลักทั่วโลกและไทยปรับลดดอกเบี้ยฉุกเฉินตามธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมทั้งออกมาตรการซื้อตราสารหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาด ส่งผลให้เงินฝากในประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลงอยู่ในระดับต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสลงทุนในตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูงและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ การลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศที่มีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีอันดับความน่าเชื่ออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อาทิเช่น ธนาคารในประเทศจีน และประเทศกาตาร์ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากในประเทศ

ล่าสุด เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(MKAI6S6)

เริ่มเสนอขายวันนี้ - 29 เม..63 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นานกว่า 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

สำหรับกองทุน MKAI6S6 เป็นกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ อายุโครงการประมาณ 6 เดือน   มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully hedge)

โดยมีประมาณการผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.30 % ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เป็นประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.60% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.30% ต่อปี เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV  นอกจากนี้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

สำหรับตราสารที่คาดว่าจะลงทุน ได้แก้ เงินฝากประจำ : Agriculture bank of china rating Moody's : A1  สัดส่วนการลงทุน 6.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.08% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.06% ต่อปี ,  เงินฝากประจำ : Bank of China rating Moody's : A1 สัดส่วนการลงทุน 18.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.43% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26% ต่อปี , เงินฝากประจำ: Alkhaliji rating Moody's : A2 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.18% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22% ต่อปี , เงินฝากประจำ: Doha Bank rating Moody's : Baa1สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.73% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ0.33% ต่อปี

ตั๋วแลกเงิน : บริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)rating TRIS : A-สัดส่วนการลงทุน19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.88% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.36% ต่อปี ,ตั๋วแลกเงิน : บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating TRIS : BBB+ สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.93 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.37% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม