วิธีขอ 'SCB สินเชื่อ’โอนไว ได้เงินภายใน 3 นาที

วิธีขอ 'SCB สินเชื่อ’โอนไว ได้เงินภายใน 3 นาที

เปิดวิธีขอ "สินเชื่อ" และสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนกู้เงินฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น "SCB Easy" ของธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ต้องใช้เอกสาร ได้เงินไวภายใน 3 นาที วงเงิน “SCB สินเชื่อ” เริ่มต้น 10,000 บาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

"SCB" หรือธนาคารไทยพาณิชย์เปิดให้บริการ "สินเชื่อ" ด่วนผ่านแอปพลิเคชั่น "SCB Easy" รับสินเชื่อง่ายๆ ใน 3 นาที ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียว่าแม่ค้าออนไลน์สามารถขอสินเชื่อแบบด่วนจี๋ได้ 10,000 บาท

"กรุงเทพธุรกิจ" ได้รวบรวมข้อมูล เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมจากการของสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารไทยพาณิชย์ รวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆ ที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจขอ "กู้เงิน"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศธปท. เปิดตัวเลข ‘เงินสำรองระหว่างประเทศ’ ล่าสุด

‘ออมสิน’ ปิดลงทะเบียน ‘กู้ฉุกเฉิน’ วงเงิน5หมื่นบาท

'พร้อมเพย์' คืออะไร สำคัญแค่ไหนในยุค 'โควิด-19'

 

สินเชื่อด่วนที่กล่าวมานี้ เป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ "ผู้ค้าออนไลน์" ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

158765687945

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อ 

 • บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่ใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือรับชำระเงินผ่าน QR Code มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีรายการเงินเข้า (Cash Inflow) ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด 
 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 - 300,000 บาทต่อราย
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 18 เดือน 
 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 • ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด
 • ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัคร

 วิธีการขอสินเชื่อ 


158764472064

 การขอสินเชื่อมีค่าบริการอะไรบ้าง 

 • Front End Fee : ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น : ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมการชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (Prepayment Fee): กรณีที่ลูกค้าจะไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกําหนด ธนาคารจะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินคงค้าง ณ วันที่ชําระคืนก่อนกําหนด

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดในประกาศอัตราค่าบริการ ต่าง ๆ และเบี้ยปรับสําหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจที่ธนาคารเรียกเก็บ ท่านสามารถตรวจสอบอัตรา ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้จากสาขา และ Website SCB SME

 ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระหน้าที่ได้

 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชําระหนี้ : 27.75% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในข้อ 3
 • กรณีที่ท่านไม่ชําระหนี้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยู่กับ ธนาคาร เพื่อชําระหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้
 • หากท่านผิดนัดชําระหนี้ ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารอาจ จําเป็นต้อง บอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • หากท่านมีดอกเบี้ยคงเหลือปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ขอแนะนําให้นําเงินมาชําระเพิ่มเติมตามช่องทางการชําระเงิน ของธนาคาร หากท่านนํามาชําระในงวดถัดไป อาจทําให้ค่างวดชําระได้เฉพาะดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะนําไปลดต้นเงิน

 อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชําระเงินกู้ยืมก่อนกําหนด 

การชําระหนี้คืนก่อนกําหนด หมายถึง กรณีที่ลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกําหนดทั้งจํานวน ท่านต้องจ่ายอัตรา ค่าธรรมเนียมการชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (Prepayment fee) 3% ของยอดเงินคงค้าง ณ วันที่ชําระคืนก่อน กําหนด ตามที่ระบุไว้ในค่าบริการที่ต้องชำระ

ที่มา: ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเช่ือสำหรับผู้ค้าออนไลน์ SCB SME