กู้ฉุกเฉิน 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' 15 เม.ย.นี้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

กู้ฉุกเฉิน 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' 15 เม.ย.นี้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เปิดเงื่อนไข และสิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับขอ "เงินกู้ฉุกเฉิน" จาก "ออมสิน" www.gsb.or.th และ "ธ.ก.ส." www.baac.or.th สนองนโยบายรัฐช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ในวันที่ 15 เม.ย. นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ขอสินเชื่อในโครงการ "สินเชื่อฉุกเฉิน" โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมตัว ดังนี้

1. เช็คเงื่อนไข และคุณสมบัติผู้กู้

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท 

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชําระคืน นานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชําระเงินกู้ 6 งวดแรก
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

คุณสมบัติผู้กู้

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
- ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี
โดยการค้ำประกัน
- ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

คุณสมบัติผู้กู้

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: ‘ออมสิน’ เปิด ‘www.gsb.or.th’ ลงทะเบียน ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ที่นี่! ศึกษาก่อนลงทะเบียนจริง 15 เม.ย. 63

2. ลงทะเบียนตามขั้นตอนของธนาคาร  


- ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
- รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)
- จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63
- ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ SMS 
- ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

158615432083

- ลงทะเบียน โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ) ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น 
(กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
- คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
- เลือก เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) 
- กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
- ได้รับอนุมัติวงเงินและติดต่อกลับภายใน 5 วัน 
- โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า

158615651368

- ลงทะเบียนโครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา) ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
- คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
- เลือก เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด 
- กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
- สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน

158615651313

ที่มา: ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติม   คลิก