ปตท.สผ.เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันจ่ายปันผล 3.75 บาท

ปตท.สผ.เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันจ่ายปันผล 3.75 บาท

ปตท.สผ.เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมมือรัฐป้องกันโควิด ยืนยันไม่กระทบบริษัท พร้อมจัดประชุมใหม่ จ่ายปันผลอัตราเดิม 3.75 บาท

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ออกประกาศบริษัทฉบับที่ 12/2563 ลงวันที่ 28 มี.ค.2563 เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าวระบุถึงกรณีที่คณะกรรมการ ปตท.สผ.มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมจากเดิมเป็น เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และได้แจ้งมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 (ประกาศฯ) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 7/2563/479 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2563 ได้พิจารณาเห็นว่า ปตท.สผ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ สมควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงมีมติ ดังนี้

กำหนดให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ.อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

รวมทั้งให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. แล้ว โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 3.75 บาท

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 ก.พ.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เม.ย.2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิม ตามมติคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563/473 ในวันที่ 30 ม.ค.2563 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท.-1.(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปตท.สผ.ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้อย่างกะทันหันด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ.จะติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID–19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป