เปิดวิธี ‘คืนเงินประกันไฟฟ้า’ กรณีเจ้าของเสียชีวิตแล้ว ทำอย่างไร

เปิดวิธี ‘คืนเงินประกันไฟฟ้า’ กรณีเจ้าของเสียชีวิตแล้ว ทำอย่างไร

กฟน.ไขข้อสงสัยจะ 'คืนเงินประกันไฟฟ้า' ได้อย่างไร เมื่อเจ้าของเสียชีวิตแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง ได้ชี้การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับกรณีเจ้าของเงินประกันฯเสียชีวิตให้ไปติดต่อ กฟน. ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการติดต่อด้วย ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จะต้องมีเอกสารเพื่อนำมาติดต่อ 3 อย่าง ได้แก่

  • สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

2.กรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จะต้องมีเอกสารเพื่อนำมาติดต่อ 7 อย่าง

  • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ได้รับการยินยอม
  • หนังสือรับรองทายาท
  • หนังสือให้คำยินยอม
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ได้รับการยินยอมไม่มาดำเนินการเอง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ