มสด.ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19

มสด.ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดโควิด -19 เลี่ยงไปประเทศเสี่ยง ยกกระดับมาตรการการเฝ้าระวังเด็กเล็ก ร.ร.สาธิตละอออุทิศ คัดกรองวัดอุณหภูมิ และอาการผิดปกติทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว รวมถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

158299023826

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอยกระดับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 และ ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. งดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้

1.1 การเดินทางไปเพื่อภารกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้งดการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวทุกกรณี และกรณีได้รับอนุมัติเพื่อเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง อยู่ก่อนวันประกาศนี้ และยังไม่ได้เดินทาง ให้บุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 1

1.2 การเดินทางส่วนตัว ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ ให้บุคลากร/นักศึกษา แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา/คณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๒

2.บุคลากร/นักศึกษา ที่เดินทางกลับหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีได้รับอนุมัติให้ไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้รายงานตัวกับกองบริหารงานบุคคล โดยผ่านระบบ e-office และให้หยุดปฏิบัติงานเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) โดยไม่ถือเป็นวันลา

2.2 กรณีเดินทางส่วนตัว ขอให้บุคลากร/นักศึกษา หยุดปฏิบัติงาน/หยุดเรียน เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) สำหรับบุคลากร ให้ใช้สิทธิวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักผ่อน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขอให้บุคลากร/นักศึกษา เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
ไม่ควรรักษาตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อได้ต่อไป

2.3 หากครบกำหนด 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ เมื่อกลับเข้ามาปฏิบัติงาน/เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นที่กองบริหารงานบุคคล/คณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเข้าพื้นที่และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยต่อไปอีก 1 สัปดาห์

 1. หากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากร/นักศึกษา ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน มีประวัติเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามช่วงเวลาดังกล่าว ตามข้อ 1 ให้บุคลากร/นักศึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล/คณบดีรับทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. งดและหลีกเลี่ยงการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม การสัมมนา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน แต่หากมีความจำเป็น ขอให้เสนอเหตุผลต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพิจารณา และให้แจ้งบุคคลที่เชิญมาดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศอย่างเคร่งครัด
 3. กลุ่มพนักงาน Outsource และพนักงานสัญญาจ้างอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศไว้นี้ โดยให้รายงานกับผู้ดูแลงานโดยตรง และกองบริหารงานบุคคลทราบ
 4. ผู้ที่ใช้บริการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น ธนาคาร ร้านค้า ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้ โดยให้ประสานงานกับกองอาคารและสถานที่
 5. ให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังกองบริหารงานบุคคลทราบโดยด่วน
 6. การไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บังคับบัญชาตามประกาศนี้ เป็นความผิดวินัย หรือวินัยร้ายแรง แล้วแต่กรณีรวมทั้งความผิดอื่นทางกฎหมาย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร/นักศึกษา รวมทั้งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ติดตามข้อมูลการรายงานสถานการณ์ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาอย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากร/นักศึกษา ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด โดยร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อให้การดูแลบุคลากร/นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงถึงการตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และการดูแลตนเอง

ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ณ วันประกาศฉบับนี้ อาทิเช่น

 1. 1. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
 2. 2. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 3. 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. 4. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 5. 5. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. 6. ญี่ปุ่น
 7. 7. มาเลเซีย
 8. 8. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 9. 9. สาธารณรัฐสิงคโปร์
 10. 10. ประเทศอิตาลี
 11. 11. ประเทศอิหร่าน

รศ.ดร.ศิโรจน์  ยังกล่าวอีกว่า  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะมาตรการการเฝ้าระวังเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียนโดยวัดอุณหภูมิเพื่อตรวจอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ และอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากพบอาการดังกล่าว จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน     

โดยให้นักเรียนที่ถูกคัดกรองรออยู่ที่ห้องพยาบาล และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน พร้อมบำรุงรักษาเครื่อปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้จัดเตรียมเจลล้างมือ เพื่อใช้ทำความสะอาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคประจำอาคาร และจุดต่างๆที่มีผู้สัญจร และได้เพิ่มการทำความสะอาดในห้องเรียน สำนักงาน ราวบันได ห้องน้ำ  ลิฟท์โดยสาร ฯลฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและใช้เครื่องอบโอโซนหลังเลิกเรียน

พร้อมทั้ง จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้บริการที่ห้องพยาบาล  และได้ประสานงานกับโรงพยาบาลโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยจะติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างใกล้ชิด  เพื่อป้องกันและระงับโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 อย่างสุดกำลัง 

จึงขอให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th  และศึกษาวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต