รร.สวนกุหลาบฯ ออกมาตรการปราม ‘แฟลชม็อบเยาวชน’

รร.สวนกุหลาบฯ ออกมาตรการปราม ‘แฟลชม็อบเยาวชน’

รร.สวนกุหลาบฯ ออกมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนทางการเมือง

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ลงนามออกประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง มาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ลงวันที่ 26 ..63 ความว่า

ด้วยปรากฎว่ามีการเชิญชวนบุคคล กลุ่มคนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเมือง กิจกรรมแข่งกีฬา ฯลฯ จำนวนมากภายในโรงเรียน ทั้งนี้ ไม่มีการขออนุญาตการใช้พื้นที่ของโรงเรียนแต่อย่างใด เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการใช้สถานที่ของโรงเรียน ตลอดจนการขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับการพิจารณาจากโรงเรียนตามเหมาะสม เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเข้าทำกิจกรรมต่างๆได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียน หากมีการฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามระเบียบดารขอใช้สถานที่จะได้รับการยกเลิกขอใช้ทันที เช่น การจัดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการละเมิดกฎหมายบ้านเมือง สถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความสามัคคี ความปรองดอง และอื่นๆ ที่โรงเรียนเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม จะไม่พิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียน

158282286952