‘บัวแก้ว’ กางแผนพา 8 คนไทยในเรือไดมอนด์ พรินเซส กลับประเทศ

‘บัวแก้ว’ กางแผนพา 8 คนไทยในเรือไดมอนด์ พรินเซส กลับประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมวางแผนพาลูกเรือ-ผู้โดยสารไทย 8 คนในเรือไดมอนด์ พรินเซส  รวมถึงคนไทยในเกาหลีใต้กลับประเทศ

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมแผนเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือไดมอนด์ พรินเซสกลับจากญี่ปุ่นและการเตรียมมาตรการ  หากมีคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ

วันนี้ กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน หรืออาร์อาร์ซี (Rapid Response Center) โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แก่ ลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือไดมอนด์ พรินเซสกลับจากญี่ปุ่น และคนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย

นายเชิดเกียรติ กล่าวว่า กรณีลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือไดมอนด์ พรินเซส นับตั้งแต่ทราบว่า มีลูกเรือไทย จำนวน 23 คน และผู้โดยสารคนไทย จำนวน 2 คนอยู่บนเรือดังกล่าว ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด และต่อมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อคนไทยบนเรือ จำนวน 8 คน เป็นลูกเรือ 7 คน และผู้โดยสาร 1 คน ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่นแล้ว 

สถานทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อญาติในประเทศไทย และติดต่อกับแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคนไทยทั้งหมดจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น จนกว่าจะได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ โดยก่อนหน้านี้สถานทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสาร 1 คน กลับไทยแล้ว ปัจจุบันยังมีลูกเรือไทยอยู่บนเรืออีก 16 คน ซึ่งได้รับการตรวจเชื้อครบทุกคนแล้ว

ทั้งนี้ หากลูกเรือประสงค์จะเดินทางกลับไทย บริษัทนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด โดยสถานทูตฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับเรือและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือไดมอนด์ พรินเซสในญี่ปุ่น

 

ที่ประชุม มีมติให้สถานทูตฯ แจ้งมาตรการการคัดกรอง ควบคุมโรคของประเทศไทยให้ลูกเรือชาวไทยและผู้โดยสารคนไทยทราบ และแนะนำให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และ อีกทั้งให้บริษัทการบินไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย

ส่วนกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้แจ้งเตือนให้คนไทยในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเกาหลีใต้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล่าสุดในเกาหลีใต้ และข้อมูลสถิติจำนวนคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ และได้ขอให้สถานทูตฯ รายงานสถานะคนไทยในเกาหลีใต้ และช่องทางการติดต่อคนไทยในเกาหลีใต้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมการคัดกรองและกักกันโรค กรณีมีคนไทยในเกาหลีใต้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินได้แจ้งให้ทราบถึงมาตรการของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้เดินทางมาจากประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนมาตรการที่จำเป็น อาทิ มาตรการการตรวจลงตราของไทย ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย