ผู้บริหาร กกต.เบิกค่าเช่าบ้านได้ 6 พันต่อเดือน

ผู้บริหาร กกต.เบิกค่าเช่าบ้านได้ 6 พันต่อเดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ผู้บริหาร กกต.เบิกค่าเช่าบ้านได้ 6 พันต่อเดือน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2562" โดยเป็นการปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

กำหนดอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และผู้บริหาร กกต. กรณีที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ ดังนี้ ผู้บริหารระดับสูง ไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท , ผู้บริหารระดับต้น ไม่เกินเดือนละ 5,500 บาท , ผู้อำนวยการระดับสูง ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท , ผู้อำนวยการระดับต้น ไม่เกินเดือนละ 4,500 บาท , ส่วนประเภทวิชาการ ประกอบด้วย ระดับปฏิบัติการ 3,500 บาท , ระดับชำนาญการ 4,000 บาท ระดับชำนาญการพิเศษ 4,500 บาท , ระดับเชี่ยวชาญ 5,000 บาท , ระดับทรงคุณวุฒิ 6,000 บาท 

ประเภทปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับปฏิบัติงาน 3,000 บาท , ระดับชานาญงาน 3,500 บาท , ระดับชานาญงานพิเศษ 4,000 บาท 

 

อ่านฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/009/T_0001.PDF

 

ผู้บริหาร กกต.เบิกค่าเช่าบ้านได้ 6 พันต่อเดือน