NBC เคาะวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 267 ล้านหุ้น 20-26 ก.พ.นี้

NBC เคาะวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 267 ล้านหุ้น 20-26 ก.พ.นี้

บอร์ดNBC กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 267.71 ล้านหุ้น อัตรา2 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ วันที่20-26 ก.พ.นี้ พร้อมไฟเขียวซื้อหุ้น 'อะราวด์เดอะเวิลด์' 49% หวังกระจายรายได้สู่ธุรกิจนำเที่ยว

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ NBCแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)ประชุมเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 ได้อนุมัติกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2 ปี 2562 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 ในวันที่ 20-26 ก.พ.2563 (รวม5 วันทำการ) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นยังคงเป็นวันเดิมคือ 26 พ.ย. 2562

อนึ่งประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น NBC เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 267.71 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาทมูลค่ารวมไม่เกิน 141.89 ล้านบาท

นอกจากนี้บอร์ดฯอนุมัติให้ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จำกัด (NNV)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น99.99% ให้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด (Around the World) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็น49 % ของทุนจดทะเบียนของ Around the World ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 2.45 ล้านบาท คาดว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ภายในเดือนก.พ.นี้


ทั้งนี้บอร์ดบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัท โดย Around the World จะมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของบริษัทซึ่งมาจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ โดยบอร์ดบริษัทประเมินว่าธุรกิจนำเที่ยวจะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและส่งผลดีต่อสถานะการเงินและจำทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างธุรกิจสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทและธุรกิจนำเที่ยวในกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ Around the World จะสามารถเช่าช่วงเวลาออกอากาศช่องโทรทัศน์ของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย