'เอ้กบอร์ด' เคาะโควตาพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ปีนี้ 4.6 แสนตัว

'เอ้กบอร์ด' เคาะโควตาพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ปีนี้ 4.6 แสนตัว

คณะกรรมการไก่ไข่ เห็นชอบโควตาการนำเข้าปู่-ย่าพันธุ์ไก่ไข่ ปี 63 กว่า 3,800 ตัว พ่อ-แม่ อีก 4.6 แสนตัว พร้อมวางร่างยุทธศาสตร์พัฒนา สร้างความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับมาตรฐานบังคับฟาร์ม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ว่า ได้พิจารณาการจัดสรรโควตาการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2563  โดยได้เห็นชอบนำเข้าปู่ ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) จำนวน 3,800 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จำนวน 460,000 ตัว  ซึ่งให้ผู้ประกอบการนำเข้าก่อนก่อน 440,000 ตัว ส่วนอีก 20,000 ตัว ให้กันไว้เป็นโควตากลางที่กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณานำมาใช้กรณีมีแนวโน้มขาดแคลน

สำหรับสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน  ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.70 ลูกไก่ไข่ตัวละ 28 บาท ไก่ไข่รุ่นตัวละ 150 บาท โดยในปี 2562 มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ จำนวน 14,742 ล้านฟอง อัตราการบริโภค 220 ฟองต่อคนต่อปี มีการส่งออกไข่ไก่สด ปริมาณ 271.368 ล้านฟอง มูลค่า 765.512 ล้านบาท ตลาดหลักคือฮ่องกง คิดเป็น 90% ราคาขายส่งไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม เฉลี่ย 2.74 บาทต่อฟอง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ราคาเฉลี่ย 2.56 บาทต่อฟอง ราคาลูกไก่ไข่ เฉลี่ย 21.63 บาทต่อตัว ราคาไก่รุ่น ปี 2562 เฉลี่ย 141.02 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ เฉลี่ยฟองละ 2.61 บาท 158021408617

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการไก่ไข่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร สร้างความสมดุลการผลิตไข่ไก่กับความต้องการบริโภคป้องกันการเกิดราคาไข่ไก่ผันผวน เพิ่มอัตราการบริโภคและส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ให้ได้คุณภาพ  ซึ่งจะแจ้งเวียนร่างยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หากไม่มีข้อแก้ไขจะนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 158021412564

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พร้อมทั้งหามาตรการดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ โดยปรับการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ด้วย 158021417222