มมส แจ้ง '102 นิสิตชาวจีน' อย่ารีบกลับมาเรียน กันไว้ดีกว่าแก้รับมือ 'ไวรัสโคโรน่า'

มมส แจ้ง '102 นิสิตชาวจีน' อย่ารีบกลับมาเรียน กันไว้ดีกว่าแก้รับมือ 'ไวรัสโคโรน่า'

อธิการบดี มมส ประชุมด่วนออกประกาศรับมือ "ไวรัสโคโรน่า" แจ้ง "102 นิสิตชาวจีน" อย่ารีบกลับมาเรียน ย้ำกันไว้ดีกว่าแก้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกประกาศคำสั่งด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 เดือน มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov) ระบุว่า

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นําพาซึ่งการติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเป็นจํานวนหลายราย และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วนั้น

158018176639

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเห็นควรดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. นิสิตจีนที่เดินทางกลับบ้านที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นิสิตเหล่านั้นพํานักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและคณะติดต่อกับนิสิตเหล่านั้นเพื่อแจ้งกําหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนิสิต หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

2. สําหรับนิสิตจีนที่พํานักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้คณะที่มีนิสิตจีนกําลังศึกษาอยู่ ติดต่อประสานกับนิสิตเหล่านั้น เพื่อขอให้ หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

158018178584

3. ในกรณีนิสิต ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 27 มกราคม 2563 หรือเดินทางไปในสถานที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทํางาน โดยให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่พักส่วนตัว เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้คณะที่ตนสังกัดทราบ โดยให้คณะที่ได้รับข้อมูลทําการส่งข้อมูลนิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้น ไปที่ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้เฝ้าติดตามนิสิตและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด

4. นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีไข้ หรืออาจมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ หากมีข้อสงสัยว่าจะมีอาการของการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา ให้สอบถามหรือแจ้งโดยตรงมายังฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสุภาวดี 09-8149-7828 คุณปาริชาติ 09-5662-2283 และ นพ.บวร 08-1262-5229 หรือศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณมณีรัตน์ 09-6272-9962 คุณชาญวุฒิ 06-1945-6195 Ms. Xu Yuyn 09-9836-0807 Mr. Shu Yaping 09-5185-2850 คุณจรัล 09-1861-5280 คุณปรเมศร์ 08-5754-2841 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และหมั่นล้างมือให้สะอาด

5. ในกรณีที่นิสิต บุคลากร หรือส่วนงานที่ต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงับหรือชะลอการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดค้าสัตว์หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และหมั่นล้างมือให้สะอาด

158018180362

6. มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งนิสิตในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้บุคลากรที่ทราบข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยจะติดเชื้อรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสุทธาเวช โทรศัพท์ 0-4302-1021 และหน่วยสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 08-1965-6924, โทรศัพท์ 08-1965-6925 เพื่อการควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

158018182187

158018183627